Vai trò của kiểm toán nội bộ

Vai trò của kiểm toán nội bộ

Một số công ty chọn có một “Kiểm toán nội bộ” chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống Kiểm soát nội bộ được tuân thủ. Kiểm toán nội bộ không được là thành viên của phòng kế toán vì các biện pháp Kiểm soát nội bộ cũng áp dụng cho cả phòng kế toán. 

Lợi ích của kiểm toán nội bộ

Lợi ích của kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ có thể đem lại cho doanh nghiệp rất nhiều lợi ích.

Sự cần thiết của kiểm toán nội bộ

Sự cần thiết của kiểm toán nội bộ

Là công cụ giúp phát hiện và cải tiến những điểm yếu của hệ thống quản lý doanh nghiệp, rõ ràng kiểm toán nội bộ đem lại cho doanh nghiệp rất nhiều lợi ích.

 

Nội dung