Vai trò của kiểm toán nội bộ

======================


Cụ thể, Kiểm toán nội bộ thường có trách nhiệm kiểm tra: 

• việc tuân thủ các quy trình và chính sách, vốn là một phần của hệ thống Kiểm soát nội bộ của công ty; 

• việc tuân thủ các chính sách và quy trình kế toán cũng như việc đánh giá tính chính xác của các 
báo cáo tài chính và báo cáo quản trị; và 

• xác định các rủi ro, các vấn đề và nguồn gốc của việc kém hiệu quả và xây dựng kế hoạch giảm 
thiểu những điều này. 

Kiểm toán nội bộ báo cáo trực tiếp lên Tổng Giám đốc hoặc Hội đồng Quản trị. Do đó, với một Kiểm toán nội bộ làm việc hiệu quả, hệ thống Kiểm soát nội bộ của công ty sẽ liên tục được kiểm tra và hoàn thiện. 

Theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có trên 11 cổ đông phải có Ban Kiểm soát.
Mặc dù vai trò và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp không rõ ràng ở một mức nào đó, nhưng có khả năng Ban Kiểm soát đóng vai trò của Kiểm toán nội bộ như miêu tả trên.

Nguồn tin: internet


Hot!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Nội dung