Đánh giá hiệu quả hoạt động nội bộ theo chuẩn COSO

Đánh giá hiệu quả hoạt động nội bộ theo chuẩn COSO

Một hoạt động chuẩn hóa về Hệ thống kiểm soát theo COSO, phải đủ 5 yếu tố: Môi trường kiểm soát được thiết lập mạnh mẽ, Đánh giá rủi ro được đặt lên quan trọng trong mọi hoạt động, Hoạt động kiểm soát thường xuyên liên tục, Thông tin & Truyền thông quy định rõ ràng, Giám sát các cơ chế đã thiết lập.

Đánh giá theo tiêu chuẩn COSO

Đánh giá theo tiêu chuẩn COSO

Hệ thống kiểm soát nội bộ là toàn bộ những chính sách và thủ tục kiểm soát do ban giám đốc của đơn vị thiết lập nhằm đảm bảo việc quản lý chặt chẽ và hiệu quả của các hoạt động trong khả năng có thể (IAS 400)

Khuôn khổ Hệ thống kiểm soát nội bộ theo COSO (Hoa Kỳ)

Khuôn khổ Hệ thống kiểm soát nội bộ theo COSO (Hoa Kỳ)

Báo cáo COSO định nghĩa: “KSNB là một quá trình bị chi phối bởi ban giám đốc, nhà quản lý và các nhân viên của đơn vị, được thiết kế để cung cấp một sự đảm bảo hợp lý nhằm đạt được các mục tiêu sau đây:

 

Nội dung