QUY TRÌNH MUA HÀNG VÀ BIỂU MẪU

Mã sản phẩm: MH001 Giá: 150 000 VND / 1 Văn bản Địa điểm bán : N/A Nhằm đảm bảo công tác mua hàng được thực hiện một cách logic và chặt chẽ, giảm thiểu chi phí đầu vào và chất lượng hàng hóa, đồng thời quy trình này cũng là tài liệu hướng dẫn công việc.

Đánh giá : 2 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
Đặt hàng :   Đặt hàng

I.  MỤC ĐÍCH.. 2
II.  ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG.. 2
III.  GIẢI THÍCH TỪ NGỮ.. 2
IV.  QUY ĐỊNH CHUNG 
V. NỘI DUNG QUY TRÌNH.. 2
VI.  HỒ SƠ LƯU VÀ BIỂU MẪU.. 7
VII. TÀI LIỆU LIÊN QUAN.. 7
VIII. THEO DÕI PHIÊN BẢN.. 7
Số ký tự được gõ là 250
 

Danh mục văn bản

Hướng dẫn thanh toán