QUY CHẾ ĐÀO TẠO

Mã sản phẩm: NS003 Giá: 300 000 VND / 1 Văn bản Địa điểm bán : N/A Quy chế này quy định về những nội dung có liên quan đến công tác đào tạo tại Công ty cổ phần …………..(dưới đây gọi tắt là Công ty), bao gồm: đối tượng được đào tạo, phạm vi đào tạo, nguyên tắc đào tạo, kinh phí đào tạo, hình thức đào tạo, tiêu chuẩn được đề cử tham gia các khoá đào tạo, thẩm quyền và trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu đào tạo trong nội bộ Công ty.

Đánh giá : 1 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
Đặt hàng :   Đặt hàng

Quy chế này quy định về những nội dung có liên quan đến công tác đào tạo tại Công ty cổ phần …………..(dưới đây gọi tắt là Công ty), bao gồm: đối tượng được đào tạo, phạm vi đào tạo, nguyên tắc đào tạo, kinh phí đào tạo, hình thức đào tạo, tiêu chuẩn được đề cử tham gia các khoá đào tạo, thẩm quyền và trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu đào tạo trong nội bộ Công ty. 
Số ký tự được gõ là 250
 

Danh mục văn bản

Hướng dẫn thanh toán