Giỏ hàng

Hỗ trợ tư vấn

Vietcoso
0939.24.86.89

MIỄN PHÍ: NỘI QUY LAO ĐỘNG
Mã sản phẩm: MP2
Giá : 1 VND
Nội quy lao động này áp dụng đối với tất cả mọi người lao động làm việc trong Công ty theo các hình thức và các loại hợp đồng lao động, kể cả người lao động trong thời gian thử việc, tập sự, học nghề.

Đặt hàng Chi tiết

QUY CHẾ ĐÀO TẠO
Mã sản phẩm: NS003
Giá : 300 000 VND
Quy chế này quy định về những nội dung có liên quan đến công tác đào tạo tại Công ty cổ phần …………..(dưới đây gọi tắt là Công ty), bao gồm: đối tượng được đào tạo, phạm vi đào tạo, nguyên tắc đào tạo, kinh phí đào tạo, hình thức đào tạo, tiêu chuẩn được đề cử tham gia các khoá đào tạo, thẩm quyền và trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu đào tạo trong nội bộ Công ty.

Đặt hàng Chi tiết

QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Mã sản phẩm: NS004
Giá : 300 000 VND
Quy chế này được áp dụng cho cán bộ công nhân viên (cá nhân) ký hợp đồng lao động xác định thời hạn (từ 12 tháng trở lên) hoặc không xác định thời hạn; Đơn vị (tập thể) hoạt động từ 6 tháng trở lên của Công ty

Đặt hàng Chi tiết

  Trang trước  1 2 3  Trang sau
 

Danh mục văn bản

Hướng dẫn thanh toán