QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ BIỂU MẪU

Mã sản phẩm: KS003 Giá: 3 000 000 VND / 1 Văn bản Địa điểm bán : N/A Đảm bảo các phòng ban tuân thủ chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy chế và quy trình nghiệp vụ của Công ty, ngăn ngừa những hiện tượng vi phạm hoặc không tuân thủ pháp luật, quy trình nghiệp vụ dẫn đến rủi ro trong hoạt động.

Đánh giá : 7 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
Đặt hàng :   Đặt hàng
N​ỘI DUNG QUY TRÌNH:

1.      MỤC ĐÍCH
2.      PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
3.      GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
4.      QUY ĐỊNH CHUNG
5.      NỘI DUNG QUY TRÌNH
      5.1. Lưu đồ quy trình kiểm soát nội bộ
      5.2. Diễn giải lưu đồ trình kiểm soát nội bộ
6.      HỒ SƠ LƯU
7.      TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN
      THEO DÕI PHIÊN BẢN     


HỆ THỐNG BIỂU MẪU:

 
Stt Tên biểu mẫu Mã số Nơi lưu
1 Kế hoạch kiểm tra BM.KSNB.01 P.KSNB
2 Đề cương kiểm tra BM.KSNB.02 P.KSNB
3 Thông báo kiểm tra BM.KSNB.03A P.KSNB
Đơn vị liên quan
4 Phiếu yêu cầu cung cấp tài liệu BM.KSNB.03B P.KSNB
Đơn vị liên quan
5 Biên bản kiểm tra/làm việc BM.KSNB.04A P.KSNB
Đơn vị liên quan
6 Báo cáo kiểm soát nội bộ BM.KSNB.04B P.KSNB
Đơn vị liên quan
7 Báo cáo phúc tra BM.KSNB.04C P.KSNB
Đơn vị liên quan
8 Báo cáo chỉnh sửa BM.KSNB.05 P.KSNB
Đơn vị liên quan
 
Số ký tự được gõ là 250
 

Danh mục văn bản

Hướng dẫn thanh toán