QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Mã sản phẩm: KS001 Giá: 1 000 000 VND / 1 Văn bản Địa điểm bán : N/A Quy chế này quy định việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát đối với các tổ chức và cá nhân trực thuộc Công ty.

Đánh giá : 1 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
Đặt hàng :   Đặt hàng
Chương I. 2
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.. 2
Điều 1 .     Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh. 2
Điều 2 . Chức năng của Ban kiểm soát 3
Điều 3 .     Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát 3
Điều 4 .     Nghĩa vụ của các thành viên Ban kiểm soát 3
Điều 5 .     Chấp hành những quy định chung hiện hành. 3
Chương  II. 3
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ CỦA BAN KIỂM SOÁT 3
Điều 6.   Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát 4
Điều 7 .     Quyền và nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát 5
Điều 8 .     Quyền và nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát 6
Điều 9 .     Chế độ làm việc của Ban kiểm soát 6
Điều 10 .   Thù lao và các chi phí hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát 6
Chương III. 7
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.. 7
Điều 11 .   Nguyên tắc làm việc của Ban kiểm soát 7
Điều 12.    Sử dụng hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ. 7
Điều 13.    Cuộc họp thường kỳ. 7
Điều 14.    Cuộc họp bất thường. 8
Điều 15.    Lập biên bản các cuộc họp. 8
Điều 16.    Quan hệ làm việc với Hội đồng quản trị 8
Điều 17.    Quan hệ làm việc với Tổng giám đốc. 9
Điều 18.    Quan hệ với cổ đông trong Công ty. 9
Điều 19.    Quan hệ làm việc với Cơ quan quản lý Nhà nước và Đơn vị kiểm toán. 9
Điều 20.    Kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. 10
Điều 21.    Kiểm tra các hoạt động đầu tư. 10
Điều 22.    Kiểm tra quản lý tài sản của Công ty. 10
Điều 23.    Giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán. 10
Chương IV.. 11
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.. 11
Điều 24.    Hiệu lực thi hành. 11
Điều 25.    Sửa đổi, bổ sung Quy chế. 11
Số ký tự được gõ là 250
 

Danh mục văn bản

Hướng dẫn thanh toán