QUY CHẾ KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Mã sản phẩm: KS002 Giá: 2 000 000 VND / 1 Văn bản Địa điểm bán : N/A Hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ là tập hợp các cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ, các quy định nội bộ, cơ cấu tổ chức của Công ty được ban hành phù hợp với những quy định pháp luật hiện hành và được tổ chức thực hiện tại Công ty.

Đánh giá : 2 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
Đặt hàng :   Đặt hàng
CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG..................... 2
Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng...................... 2
Điều 2: Giải thích từ ngữ..................... 2
Điều 3: Mục tiêu của Hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ................... 2
CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ........................ 2
Điều 4: Thiết lập và duy trì hoạt động của Hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ....................... 2
Điều 5: Các yêu cầu và nguyên tắc hoạt động của Hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ................. 3
Điều 6: Tự kiểm tra đánh giá về Hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ.................... 3
Điều 7: Trách nhiệm của Hội đồng quản trị đối với Hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ............... 4
Điều 8: Trách nhiệm của Tổng giám đốc................. 4
CHƯƠNG III: BỘ PHẬN KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHUYÊN TRÁCH.................. 4
Điều 9: Tổ chức bộ máy của bộ phận kiểm tra kiểm soát nội bộ chuyên trách................. 4
Điều 10: Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kiểm soát nội bộ............ 4
Điều 11: Quyền hạn của Phòng Kiểm soát nội bộ................... 5
Điều 12: Trách nhiệm của Nhân viên kiểm soát nội bộ............... 5
Điều 13: Phương thức kiểm tra kiểm soát nội bộ................. 5
Điều 14: Trình tự kiểm tra kiểm soát nội bộ tại Đơn vị............. 5
Điều 15: Quá trình kiểm tra kiểm soát nội bộ...................... 6
Điều 16:  Báo cáo kiểm tra kiểm soát nội bộ.................... 6
Điều 17: Phúc tra............. 6
Điều 18:  Xử lý sau kiểm tra, phúc tra.................... 7
CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH...................... 7
Điều 19: Tổ chức thực hiện................... 7
Điều 20: Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy chế…..   7
Số ký tự được gõ là 250
 

Danh mục văn bản

Hướng dẫn thanh toán