BIỂU MẪU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Mã sản phẩm: HD001 Giá: 1 200 000 VND / 1 Văn bản Địa điểm bán : N/A Bộ biểu mẫu đầy đủ các tình huống xảy ra tại Đại hội đồng cổ đông, giúp người làm công tác tổ chức Đại hội cổ đông không phải lo lắng về các biểu mẫu như tờ trình, bầu cử, sửa đổi điều lệ....

Đánh giá : 0 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
Đặt hàng :   Đặt hàng
DANH MỤC BIỂU MẪU TRONG BỘ VĂN BẢN NÀY GỒM:

1.Quyết định thành lập các ban tổ chức Đại hội
2.Danh sách Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu dự kiến
3.Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông
4.Chương trình Đại hội đồng cổ đông
5.Danh sách cổ đônh
6.Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông
7.Giấy xác nhận tham dự ủy quyền
8.Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
9.Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
10.Báo cáo của Ban điều hành
11.Tờ trình thông quan BCTC đã kiểm toán
12.Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận
13.Tờ trình kế hoạch SXKD năm sau
14.Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
15.Tờ trình thù loa HĐQT, BKS
16.Tờ trình sửa đổi Điều lệ
17.Tờ trình miễn, bổ nhiệm TV HĐQT, BKS
18.Bài phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông
19.Bài phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông
20.Nội quy làm việc, thể thức biểu quyết
21.Thể lệ bầu cử
22.Phiếu biểu quyết công khai
23. Phiếu bầu cử
24.Thông báo ứng cử, đề cử HĐQT, BKS
25. Đơn đề cử
26.Danh sách ứng viên HĐQT,BKS
27.Mẫu Sơ yếu lý lịch
28.Phiếu đặt câu hỏi
29.Danh sách cổ đông đăng ký và tham dự ủy quyền
30.Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
31.Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
32.Biên bản kiểm phiếu các báo cáo và tờ trình
33.Biên bản kiểm phiếu bầu cử
34.Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
Số ký tự được gõ là 250
 

Danh mục văn bản

Hướng dẫn thanh toán