QUY CHẾ MUA SẮM TÀI SẢN

Mã sản phẩm: TS001 Giá: 400 000 VND / 1 Văn bản Địa điểm bán : N/A Quy chế này quy định về nguyên tắc, thẩm quyền trong mua sắm tài sản bao gồm các loại tài sản và vật tư, thiết bị để hình thành nên tài sản của Công ty.

Đánh giá : 0 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
Đặt hàng :   Đặt hàng
N​ỘI DUNG:

CHƯƠNG I  QUY ĐỊNH CHUNG.. 2
1.          Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. 2
2.          Điều 2. Định nghĩa, giải thích từ ngữ.. 2
3.          Điều 3. Nguyên tắc chung. 3
 
Chương II  CHUẨN BỊ MUA SẮM... 3
4.          Điều 4. Kế hoạch mua sắm tài sản định kỳ/hàng năm.. 3
5.          Điều 5. Trình tự phê duyệt 3
6.          Điều 6. Tránh xung đột lợi ích trong mua sắm.. 4
 
Chương III  THỰC HIỆN MUA SẮM... 4
7.          Điều 7. Hình thức mua sắm tài sản. 4
8.          Điều 8. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 5
9.          Điều 9. Ký kết hợp đồng. 5
10.       Điều 10. Nghiệm thu và bàn giao tài sản. 5
11.       Điều 11. Thanh lý hợp đồng. 6
 
Chương IV   ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.. 6
12.       Điều 12. Bảo mật hồ sơ, tài liệu, thông tin. 6
13.       Điều 13. Trách nhiệm thi hành. 6
14.       Điều 14. Xử lý vi phạm.. 6
15.       Điều 15. Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế. 6
Số ký tự được gõ là 250
 

Danh mục văn bản

Hướng dẫn thanh toán