QUY ĐỊNH QUẢN LÝ XE Ô TÔ

Mã sản phẩm: HC0001 Giá: 500 000 VND / 1 Văn bản Địa điểm bán : N/A Quy định này điều chỉnh việc xét duyệt trang bị, quản lý và sử dụng xe ôtô của Công ty.

Đánh giá : 0 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
Đặt hàng :   Đặt hàng
Nội dung:

CHƯƠNG I.  QUY ĐỊNH CHUNG.. 2
Điều 1...... Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 2
Điều 2...... Giải thích từ ngữ. 2
Điều 3...... Nguyên tắc chung. 2
CHƯƠNG II.  QUY ĐỊNH VỀ TRANG BỊ VÀ SỬ DỤNG XE Ô TÔ.. 2
Điều 4...... Phân hạng trang bị xe ô tô và thẩm quyền xét duyệt trang bị xe ô tô  2
Điều 5...... Sử dụng xe ô tô công vụ. 2
Điều 6...... Sử dụng xe ôtô được cấp sử dụng. 3
Điều 7...... Sử dụng xe ôtô đưa đón. 3
Điều 8...... Sử dụng xe Taxi 3
CHƯƠNG III.  QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ XE ÔTÔ.. 4
Điều 9...... Trách nhiệm của Phòng Hành chính – Nhân sự. 4
Điều 10.... Trách nhiệm của Phòng Tài chính - Kế toán. 4
Điều 11.... Trách nhiệm của Nhân viên lái xe. 4
Điều 12.... Trách nhiệm của Cán bộ nhân viên sử dụng xe ôtô. 5
Điều 13.... Sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng xe ôtô. 5
Điều 14.... Bảo hiểm xe ôtô. 5
CHƯƠNG IV.  QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP PHÁT NHIÊN LIỆU, VẬT DỤNG XE ÔTÔ VÀ THANH QUYẾT TOÁN TIỀN NHIÊN LIỆU XE ÔTÔ, CHI PHÍ KHÁC.. 6
Điều 15.... Định mức nhiên liệu và vật dụng xe ôtô. 6
Điều 16.... Mua nhiên liệu (xăng/dầu) cho xe ôtô. 6
Điều 17.... Kiểm tra định mức nhiên liệu xe ôtô. 7
CHƯƠNG V.  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.. 7
Điều 18.... Xử lý vi phạm.. 7
Điều 19.... Tổ chức thực hiện. 7
Điều 20.    Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ Quy định. 7

Biểu mẫu sử dụng:

- M01.Phieu de nghi su dung xe oto
- M02.So dieu hanh xe
- M03.So theo doi hanh trinh xe
- M04.De xuat sua chua bao duong xe
- M05.Dinh muc nhien lieu
Số ký tự được gõ là 250
 

Danh mục văn bản

Hướng dẫn thanh toán